REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
www.biobotanic-pro.pl

 

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.biobotanic-pro.pl prowadzony jest przez firmę Biotrend Karol Tomczyk z siedzibą w Zduńskiej Woli, kod pocztowy 98-220, ul. Piłkarska 7/4. NIP 829 160 10 49, telefon: stacjonarny (+48) 43 307 07 70 lub komórkowy: (+48) 881 233 433. Firma wpisana do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonego przez Ministra Gospodarki.
Niniejszy regulamin stosuje się do umów zawieranych za pośrednictwem strony internetowej www.biobotanic-pro.pl

Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają:

1.1. Sklep internetowy – sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem www.biobotanic-pro.pl
1. 2. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego, oparty na ustawie z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
1. 3. Sprzedawca Biotrend Karol Tomczyk z siedzibą w Zduńskiej Woli, kod pocztowy 98-220, ul. Piłkarska 7/4, NIP 829 160 10 49, telefon: stacjonarny (+48) 43 307 07 70 lub komórkowy: (+48) 881 233 433. Firma wpisana do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonego przez Ministra Gospodarki.
1. 4. Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę,
1. 5. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży na odległość, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
1. 6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.), zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego.
1. 7. Produkt – Towar prezentowany i oferowany do sprzedaży detalicznej w Sklepie internetowym, wolny od wad fizycznych i prawnych, dopuszczony do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
i posiadający wszelkie wymagane przepisami prawa zezwolenia i atesty.
1. 8. Cena – umieszczona przy informacji o Towarze cena brutto Towaru znajdującego się w Sklepie, wyrażona w złotych polskich i uwzględniająca podatek VAT. Cena nie uwzględnia kosztów dostawy towaru.
1. 9. Wszystkie ceny produktów znajdujących się w ofercie Sklepu internetowego mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 i nast. Kodeksu cywilnego. Sklep zastrzega sobie możliwość odwołania lub ograniczenia oferty, organizowania oraz odwoływania akcji promocyjnych oraz zmian asortymentu i cen towarów bez podania przyczyny.
1. 10. Dowód zakupu – paragon fiskalny, faktura lub inny dowód potwierdzający zakup Produktu,
1. 11. Pełna zawartość serwisu, a w szczególności teksty, grafika, fotografie oraz oprogramowanie stanowi własność Biotrend Karol Tomczyk i jest chroniona prawami autorskimi. Kopiowanie, rozpowszechnianie oraz powielanie zawartości serwisu bez zgody właściciela jest zabronione.
2. Przed wypełnieniem Formularza rejestracji oraz utworzeniem Konta, Kupujący proszony jest o zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptację. Umowa dotycząca prowadzenia Konta w Sklepie internetowym jest zawierana na czas nieokreślony. Umowa może zostać wypowiedziana w każdym momencie poprzez usunięcie Konta w Sklepie internetowym .
3. W Sklepie Internetowym mogą być organizowane Promocje na wybrane Produkty z oferty sklepu. O zasadach dotyczących promocji decyduje Sprzedawca, podając je do wiadomości publicznej na stronie Sklepu internetowego.
4. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Kupującego będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

§2. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

1. Kupujący obowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z obowiązującym prawem.
2. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż na terytorium oraz poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Klient może dokonywać zakupów w Sklepie internetowym po uprzedniej rejestracji umożliwiającej założenie własnego konta lub też bez niej – jako użytkownik niezarejestrowany. Rejestracja jest dobrowolna.
4. Wszystkie Produkty dostępne w Sklepie internetowym są oryginalne, fabrycznie nowe (wolne od wad) oraz zgodne z obowiązującymi standardami i wymaganiami.
5. Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.
6. Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 16, w soboty i niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy, będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
7. Potwierdzenie złożenia oraz przyjęcia do realizacji Zamówienia zostanie przesłane Kupującemu przez Sprzedawcę w formie wiadomości e-mail.
8. Umowę sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Kupującego wiadomości e-mail, potwierdzającej dokonanie zakupu towaru.
9. Czas realizacji Zamówienia (skompletowanie zamówienia i przygotowanie do wysyłki) wynosi do 3 dni roboczych.
10. W przypadku braku dostępności oferowanego towaru Kupujący zostanie poinformowany o tym fakcie, w związku z czym może wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji Zamówienia lub zrezygnować z zamówionego Produktu.
11. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania Zamówienia, jeżeli Kupujący pomimo wezwania nie uzupełnił w terminie 7 dni braków wymaganych do skutecznej realizacji Zamówienia.

§3. PŁATNOŚCI

1. Ceny podane w Sklepie internetowym wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto, zawierają podatek VAT oraz cła. Ceny nie zawierają jednak ewentualnych kosztów dostawy, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia.
2 . Do każdego Zamówienia dołączany jest Dowód zakupu (paragon fiskalny lub faktura VAT).
3. Kupujący niebędący konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.), w celu realizacji Zamówienia upoważnia Sprzedawcę do wystawiania faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
4. Kupujący może wybrać jeden z następujących sposobów płatności za zamówione Produkty:
1. 1. Płatność przelewem zwykłym lub internetowym na konto bankowe Sprzedawcy,
1. 2. Płatność kartą płatniczą – Visa, Visa Electron, MasterCard lub Maestro,
1. 3. Płatność za pobraniem. Wyboru płatności dokonuje Kupujący podczas składania Zamówienia.
1. 4. Wyboru płatności dokonuje Kupujący podczas składania Zamówienia.
5. W przypadku wyboru sposobu płatności typu; przelew lub karta płatnicza, Produkty wysyłane są w momencie zaksięgowania 100% środków pieniężnych na koncie Sprzedawcy. Numer konta bankowego; PEKAO SA 91 1240 3305 1111 0010 6268 5392

§4. DOSTAWA

1. Kupujący może wybrać następujące sposoby odbioru zamówionych Produktów:
1. 1. Odbiór osobisty zamówionych Produktów po wcześniejszej konsultacji ze Sprzedawcą – od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 16:00.
1. 2. Dostarczenie Produktów na adres Kupującego podany podczas składania Zamówienia przez firmę kurierską,
1. 3. Dostarczenie Produktów na adres Kupującego podany podczas składania Zamówienia przez Pocztę Polską,
2. Koszty dostawy ponosi Kupujący.
3. Koszty wysyłki naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami.. Kupujący jest informowany o kosztach wysyłki podczas składania Zamówienia.
4. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Kupującemu Produkty wolne od wad.
5. Kupujący zobowiązuje się do odebrania wysłanego towaru.

§5. REKLAMACJA

Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym. Dla Umów Sprzedaży zawartych do dnia 24 grudnia 2014 roku podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.).
§6. GWARANCJA

Produkty oferowane w Sklepie internetowym objęte są gwarancją, której udziela Sprzedawca.

§7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Kupującemu, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.), przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu.

§8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Kupujący, wypełniając Formularz rejestracji i zakładając Konto, proszony jest o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedawcę, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 Nr 133, poz. 883).
2. Dane osobowe są przetwarzane przez Sprzedawcę wyłącznie w celu świadczenia usług dotyczących sprzedaży towarów za pośrednictwem sklepu internetowego.
3. Dane osobowe Kupującego nie będą ujawniane innym osobom lub instytucjom dla celów marketingowych, bez uzyskania jego wyraźnej zgody.

§9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdują przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny ( Dz. U. Nr.16, poz.93 z późn. zm.), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
2. Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Klineta zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.). Klientowi przysługuje prawo wglądu w swoje dane osobowe, do ich poprawiania oraz do żądania zaprzestania ich wykorzystywania (przetwarzania) przez Sprzedawcę.
3. Regulamin obowiązuje od dnia 01.10.2017 roku.